โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดหาดสูง

อาคาร 1
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2474
อาคาร 2
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2515
อาคาร 3
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคาร 4
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2524
อาคาร 5
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2520
อาคาร 6
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคาร 7
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
อาคาร 8
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารสถานที่
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2546
อาคารสถานที่
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2540
อาคารสถานที่
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
อาคารสถานที่
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
อาคารสถานที่
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2532
อาคารสถานที่
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2529