โรงเรียนวัดหาดสูง

หมู่ที่ 3 บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-671238

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหาดสูง ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียนทั้งหมด 9 ห้องเรียน 133 คน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 3 6 9 1
อนุบาล 2 2 4 6 1
อนุบาล 3 6 3 9 1
รวมชั้นอนุบาล 11 13 24 2
ป.1 6 5 11 1
ป.2 9 7 16 1
ป.3 9 8 17 1
ป.4 13 11 24 1
ป.5 17 8 25 1
ป.6 5 11 16 1
รวมชั้นประถมศึกษา 59 50 109 6
รวมทั้งหมด 70 63 133 9